Cena: No līdz

Ogres novads, Ogre, Apogu iela 6, dzīvoklis Nr.8

Ogres novads, Ogre, Apogu iela 6, dzīvoklis Nr.8
6,140€

Apraksts

Ogres novads, Ogre, Apogu iela 6, dzīvoklis Nr.8 (PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE)

EUR 6 139.99

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001 008) ar kopējo platību 47.4 m2;
 • 474/9455 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001) kopīpašumā esošās daļas.

Dzīvojamai mājai, kuras sastāvā ietilpst Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonām piederoša zemes vienība Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, kadastra apzīmējums 7401 004 1025, 0.1927 ha platībā.

Ja pēc noteiktā pieteikšanās termiņa beigām tiek konstatēts, ka uz Objekta izsoli ir pieteikušās vismaz divas pirmpirkuma tiesīgās personas, Objekta izsole notiek starp pirmpirkuma tiesīgajām personām Noteikumos noteiktajā kārtībā 2019.gada 25.oktobrī plkst.11.00 Possessor telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Izsoles pretendentam līdz pieteikuma iesniegšanai ir jāsamaksā drošības nauda – EUR 613.00 un reģistrācijas maksa –EUR 50.00, kopā EUR 663.00, kas ir jāiemaksā Possessor, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154, norēķinu kontā akciju sabiedrībā „Citadele banka”, LV07PARX0003805160002, kods PARXLV22, vai norēķinu kontā akciju sabiedrībā „Swedbank”, LV17HABA0551032309150, kods HABALV22, vai Valsts kases norēķinu kontā LV38TREL9120351000000, kods TRELLV22, kā iemaksas mērķi norādot „Dzīvokļa īpašuma Nr.8 Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, drošības nauda un reģistrācijas maksa”

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 6 139.99 jeb 154.12 sertifikāti
 • pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 14.10.2019.
 • citām personām: līdz 24.10.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 613.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ogres novads, Ogre, Apogu iela 6, dzīvoklis Nr.8 (PRIVATIZĀCIJAS IZSOLE), nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 22.11.2019
 • laiks: 11:00
 • vieta: Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā
 • Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu 2.3. – 2.9. apakšpunktos noteikto secību.

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

 • Adrese: Ogres novads, Ogre, Apogu iela 6, dzīvoklis Nr.8
 • Pilsēta: Ogre

Detaļas

Atjaunināts vietnē October 7, 2019 at 8:51 am

 • Cena: 6,140€
 • Īpašuma veids: Dzīvokļi
 • Īpašuma statuss: Pārdod

Kontaktinformācija

PrivatizacijasAgentura
PrivatizacijasAgentura

Enquire about this property